Terms & Conditions

Algemene voorwaarden (in Dutch)

Gelieve deze Algemene voorwaarden aandachtig door te lezen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van deze site, alsmede op de bestelling(en) die u op deze site plaatst. Door het bezoeken en gebruiken van, en bestellen op deze site gaat u akkoord met deze voorwaarden en enige additionele richtlijnen, restricties, of regels die in connectie met specifieke secties of diensten van deze site gepost worden. Al zulke additionele richtlijnen, restricties, of regels zijn hierbij onderdeel van de Algemene voorwaarden. Comix-013 behoudt zich het recht voor om veranderingen aan deze site en/of aan deze gebruikstermen aan te brengen zonder eerdere berichtgeving. U dient deze algemene voorwaarden elke keer in te zien als u onze site bezoekt.

Artikel 1: Bestelling

 1. De door Comix-013 geaccepteerde bestellingen worden met spoedig doch tenminste binnen 14 dagen uitgevoerd worden. Doorgaans ontvangt u uw bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw volledige betaling.
 2. Indien dit om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen veertien dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 3. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.
 4. De klant heeft alleen recht op een eerste druk van een artikel als dit expliciet vermeld staat bij het betreffende artikel.

Artikel 2: Levering 

Levering vindt plaats door levering door PostNL of een andere logistieke partner van Comix-013. Comix-013 draagt het risico tot Comix-013 de goederen overdraagt aan de vervoerder. Hierna draagt de vervoerder het risico tot aan de overdraging aan de klant. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen is Comix-013 niet aansprakelijk.

Artikel 3: Betaling 

 1. Bestellingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Na ontvangst van de betaling worden de goederen verstuurd.
 2. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning, dan is de klant ons een bedrag van tien euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien we de vordering ter incasso uitbesteden, dan is de klant tevens de volledige incassokosten verschuldigd. Comix-013 behoudt zich ook het recht voor om gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Comix-013 kan in voorkomende gevallen de goederen niet leveren, dan wel onder andere betalingsvoorwaarden versturen.

Artikel 4 : Prijzen & Verzendkosten 

 1. De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt, gelden alleen voor internetbestellingen.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s voor (strip)boeken en exclusief verzendkosten.
 3. Verzendkosten, zie website.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud 

Alle goederen blijven onze eigendom tot deze volledig zijn betaald.

Artikel 6: Vervangende goederen 

 1. Voor klachten kan je mailen naar info@comix-013.nl
 2. Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren dienen binnen 3 dagen na factuurdatum via e-mail te worden voorgelegd aan Comix-013. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. In geval van afwijkingen aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Comix-013 worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de afwijking. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het betreffende artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, neemt Comix-013 via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen.
 4. In geval van transportbeschadiging aan het bestelde artikel kan dat artikel, binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Comix-013 worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transport beschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Comix-013 via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen.
 5. In geval van transportbeschadiging waar u moet tekenen voor de ontvangst van de goederen, noteert u de beschadiging op de bon van de levering die het transportbedrijf u overhandigd en contacteert u ons onmiddellijk i.v.m. de beschadiging. Dat artikel moet binnen 3 werkdagen na leveringsdatum per post naar Comix-013 worden teruggestuurd mits in originele verpakking en een schriftelijke bijlage met beschrijving van de transport beschadiging. Dit in ruil voor een nieuw exemplaar van het beschadigde artikel. Indien de oorspronkelijk bestelde artikelen niet beschikbaar zouden zijn, neemt Comix-013 via e-mail contact op met de klant om dit bekend te maken en kan de klant tegen de waarde van de oorspronkelijke artikelen nieuwe artikelen kiezen.
 6. De verzendkosten voor het retourneren van de beschadigde artikelen zijn voor de klant.
 7. De kosten die gemaakt worden voor het versturen van de vervangende artikelen zijn voor rekening van Comix-013.

Artikel 7: Herroepingsrecht 

 1. De klant heeft het recht zonder opgave van redenen de artikelen te retourneren binnen een periode van veertien werkdagen, ingaande de dag na ontvangst door of namens de klant of de dag van het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot de dienst.
 2. Elke uitzondering op het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen, is alleen toegestaan indien dit ook wettelijk is toegestaan; een dergelijke uitzondering dient uitdrukkelijk voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst vermeld te zijn.
 3. Tijdens de herroepingstermijn heeft de klant de mogelijkheid om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.
 4. De klant kan alleen daadwerkelijk gebruikmaken van zijn herroepingsrecht indien de betreffende goederen compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking geretourneerd worden.
 5. De klant kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door Comix-013 bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven. Deze wijze mag voor de klant nooit onredelijk bezwarend zijn.

Artikel 8: Privacy 

 1. Comix-013 neemt bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
 2. Indien de klant aan Comix-013 te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen, dient deze wens gerespecteerd te worden.
 3. De persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven en worden uitsluitend gebruikt om de klant te informeren over Comix-013 en de producten die wij voeren.

Artikel 9: Geschillenbeslechtiging 

 1. In het geval van een geschil dient de klant binnen de 14 dagen van eerst contact op te nemen met Comix-013 door per post, fax of e-mail zijn klacht uiteen te zetten. Comix-013 dient de klacht binnen 30 dagen na ontvangst af te handelen.
 2. Indien in deze periode geen oplossing gevonden kan worden, moet de klant daarvan op de hoogte gebracht worden, met een indicatie van de vertragingsduur.

Artikel 10: Toepasselijk recht 

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.

Artikel 11: Totstandkoming overeenkomst 

Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend

Artikel 12: Akkoord 

Een ieder, die zich als klant heeft aangemeld bij Comix-013, geeft aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en ga met deze akkoord.

Vastgesteld op 23-03-2020, hiermee vervallen voorgaande algemene voorwaarden.